Loading

Doç.Dr.

Cihan SELEK ÖZ

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

İletişim

cselek@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 63 13

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Cihan Selek Öz, Dilek Peri - Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Kadın İstihdamı: Refah Rejimleri Bağlamında Bir Karşılaştırma - Çalışma İlişkileri Dergisi - Vol.10 - pp.1 - ISSN : 2146-7854 - 2019
2 Cihan Selek Öz, Taner Sağlam - Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Gıda Sektöründe Bir Araştırma - Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi - Vol.3 - pp.131 - ISSN : 2587-2559 - DOI : https://doi.org/10.29216/ueip.541662 - 2019
3 Cihan Selek Öz, Dilek Nam - Demografik Değişkenler ve İşle İlgili Geçmişin Güvenli Davranışa Etkisi: Gemi İnşa Sanayiinde Bir Alan Araştırması - Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.20 - pp.124-146 - ISSN : 1302-1761 - 2018
4 Cihan Selek Öz, Nazan Budak - Bankacılık Sektöründe İş Güvencesi ve Ücretin Örgütsel Bağlılığa Etkisi - Journal of International Social Research - Vol.10 - pp.1101-1108 - ISSN : 1307-9581 - DOI : http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1840 - 2017
5 Cihan Selek Öz, Cavit Çolakoğlu - Yapabilirlikten Yoksunluk Açısından Mikro Kredi Uygulaması: Sakarya İli Örneği - Çalışma ve Toplum - Vol.4 - pp.2001-2028 - ISSN : 1305-2837 - 2017
6 Cihan Selek Öz, Sefa Karagöz - Avrupa 2020 Hedeflerinin Avrupa İstihdam Stratejisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi - Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.17 - pp.99-122 - ISSN : 1302-1761 - 2015
7 Cihan Selek Öz, Enver Bulut - Düzgün İş Bağlamında Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması - Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.16 - pp.16-28 - ISSN : 1302-1761 - 2014
8 Cihan Selek Öz, Cavit Çolakoğlu - Türkiye de Mikro Kredi Uygulamasının Sakarya İli Özelinde İncelenmesi - Çalışma ve Toplum - Vol.43 - pp.177-205 - 2014
9 Cihan Selek Öz, Serdar Orhan - Özürlü İstihdam Yöntemlerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme - Çalışma İlişkileri Dergisi - Vol.3 - pp.36-48 - ISSN : 2146-7854 - 2012
10 Fuat Man, Cihan Selek Öz - Göründüğü gibi olamamak veya olduğu gibi görünememek: çağrı merkezlerinde duygusal emek - Çalışma ve Toplum - Vol.20 - pp.75 - 2009
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Cihan Selek Öz, Fatih Aktaş - Türkiye’de Özel İstihdam Bürolarının İşe Yerleştirme Faaliyetleri: Sakarya Örneği - Yönetim ve Çalışma Dergisi - Vol.2 - pp.79 - ISSN : 2651-4036 - 2018
2 Cihan Selek Öz - Mevsimlik Gezici Tarım İşinde Kadın Emeği ve Sorunları - TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi - pp.36-38 - ISSN : 2146-488X - 2015
3 Cihan Selek Öz, Enver Bulut - Mevsimlik Tarım İşçilerinin Türk Hukuk Sistemi İçerisindeki Yeri - Çalışma Dünyası - Vol.1 - pp.94-111 - ISSN : 2148-1245 - 2013
4 Cihan Selek Öz - 4857 Sayılı İş Kanunu Döneminde İş ve İşçi Bulmaya Aracılık Faaliyetleri - TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi - Vol.21 - pp.18 - Ağustos-Kasım - 2008 - SAU
5 Cihan Selek - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları - TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi - Vol.19 - pp.94 - Ağustos-Kasım - 2004 - SAU
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 Cihan Selek Öz, Yasemin Özdemir - İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı Özel İstihdam Büroları Örneği - İŞKUR İstihdamda 3İ Dergisi - pp.58-63 - ISSN : 1308-528X - 2014
2 Cihan Selek Öz, Serdar Orhan - Engelli İstihdam Yöntemleri Üzerine - İŞKUR İstihdamda 3İ Dergisi - pp.52-55 - ISSN : 1308-528X - 2013
3 Ali Seyyar, Cihan Selek Öz - Türkiye de Evde Bakım Hizmetleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği - Yerel Siyaset - Vol.4 - ISSN : 1306-5947 - DOI : 33-40 - 2010
4 Cihan Selek, Yasemin Özdemir - Türkiye’de İnsan Kaynakları Faaliyetlerinde Özel İstihdam Bürolarının Yeri - Mercek Dergisi - pp.130 - Ekim - 2008 - SAU
1.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 Cihan Selek Öz, Fatma Yurttaş - Kitap Tanıtımı: “Laiklik Tartışmasına Kavramsal Bir Bakış: Nuray MERT” - Bilgi Dergisi - Vol.2 - pp.113 - ISSN : 2645-9051 - 2009
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Serdar Orhan, Cihan Selek Öz - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bağlamında Belediyelerde Evde Bakım Hizmetleri - 2014
2 Cihan Selek Öz, Serdar Orhan - Özürlü İstihdamının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Boyutuyla İncelenmesi - 2012
3 Cihan Selek Öz, Özge Alev Sönmez, Abdülkadir Altınsoy - Ahi Teşkilatlarının Çalışma Hayatını Düzenlemedeki İşlevleri - 2012
4 SELEK ÖZ, C.; YILDIRIMALP ,S. - Türkiye’de Kentsel Yoksullukla Mücadelede Sosyal Belediyeciliğin Rolü - 22-23 Ekim - 2009 - SAU
5 SELEK, C. ;KÖSEOĞLU, Ö. - Hemşehrilik Derneklerinin Adapazarı’nın Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkileri - 9-10 Aralık - 2006 - SAU
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Selek Öz, Cihan ve Yunus Yiğit - Binyıl Kalkınma Hedeflerinden Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Türkiye'de Yoksulluğun Görünümü - 2018
2 Cihan Selek Öz, Cavit Çolakoğlu - Asistan Doktorların İş Stresi ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması - 2018
3 Cihan Selek Öz, Cavit Çolakoğlu - Turkey's Ranking in UNDP Human Development Index from Past to Present - 2017
4 Cihan Selek Öz, Sefa Karagöz - After the Crisis in 2008, Today's Outlook of the Labor Market in European Union - 2017
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 E. Çetinkaya, C. Selek Öz - Türkiye’de Özel İstihdam Bürolarının Etkinliği - 6-8 Kasım - 2008 - SAU
2 SELEK ÖZ, C.; MAN, F. - Çalışan Bedenin Düşen Son Kalesi: Duygular: Çağrı Merkezi Çalışanlarının Duygusal Emek Süreçleri - 25-27 Mayıs - 2007 - SAU
3 SELEK ÖZ, C. - 4857 sayılı İş Kanunu’nun İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları’na Bakışı - 20-21 Nisan - 2007 - SAU
4 SELEK, C.; MAN ,F. - Post-Fordist Dönemde İşletmeler ve Çalışanlar - 15–17 Haziran - 2006 - SAU
5 Selek, Cihan, Fatma Yurttaş ve Özer Köseoğlu - Yolsuzluğun Önlenmesinde Kullanılan Araçlardan Biri Olarak Yönetimde Açıklık ve Bilgi Edinme Hakkı - 18–19 Kasım - 2005 - SAU
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 SELEK, C.; ÖZDEMİR ,Y. - İnsan Kaynakları Yönetiminde Outsourcing: Özel İstihdam Büroları Örneği - 12–13 Mayıs - 2005 - SAU
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Cihan Selek Öz, Cavit Çolakoğlu - "A Field Investigation on the Determination of Work Stress and Burnout Levels of Doctors", Current Issues and Research in Organizational Behavior içinde, - Gazi Kitabevi-Ankara - pp.127-141 - 2019
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Cihan Selek Öz ve Yunus Yiğit - "Binyıl Kalkınma Hedeflerinden Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Türkiye'de Yoksulluğun Analizi", Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar III - Sakarya Yayıncılık - pp.93-118 - 2019
2 Selek Öz, Cihan ve Yunus Yiğit - Kültürel İstihdam: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar - II (Ed. Ekrem Erdoğan) - Sakarya Yayıncılık - 2018
3 Cihan Selek Öz - Küresel Sosyal Politika Aktörü Olarak Avrupa Konseyi, Küreselleşen Dünyada Uluslararası Sosyal Politika içinde, Editörler: Ali Seyyar ve Cihan Selek Öz - Sakarya Yayıncılık - pp.97-108 - 2013
4 Cihan Selek Öz - Küresel Sosyal Politika Aktörü Olarak Uluslararası İşçi ve İşveren Örgütleri, Küreselleşen Dünyada Uluslararası Sosyal Politika içinde, Editörler: Ali Seyyar ve Cihan Selek Öz - Sakarya Yayıncılık - pp.141-150 - 2013
5 Cihan Selek Öz - Küresel Sosyal Politika Aktörü Olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Küreselleşen Dünyada Uluslararası Sosyal Politika içinde, Editörler: Ali Seyyar ve Cihan Selek Öz - Sakarya Yayıncılık - pp.151-174 - 2013
6 Cihan Selek Öz - Küresel Sosyal Politika Aktörü Olarak Avrupa Birliği (AB), Küreselleşen Dünyada Uluslararası Sosyal Politika içinde, Editörler: Ali Seyyar ve Cihan Selek Öz - Sakarya Yayıncılık - pp.109-139 - 2013
7 Cihan Selek Öz - Küresel Yaşlanma Sorunu ve Çözüm Stratejileri, Küreselleşen Dünyada Uluslararası Sosyal Politika içinde, Editörler: Ali Seyyar ve Cihan Selek Öz - Sakarya Yayıncılık - pp.351-365 - 2013
8 Cihan Selek Öz - Küresel Sosyal Politika Aktörü Olarak Birleşmiş Milletler (BM), Küreselleşen Dünyada Uluslararası Sosyal Politika içinde, Editörler: Ali Seyyar ve Cihan Selek Öz - Sakarya Yayıncılık - pp.67-96 - 2013
3.10-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN ANSİKLOPEDİ KONUSU/MADDESİ :
1 ALİ SEYYAR; CİHAN SELEK ÖZ; - İNSAN KAYNAKALRI TERİMLERİ (ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK) - Değişim Yayınları - pp.456 - 2007
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 ALİ SEYYAR; CİHAN SELEK ÖZ; - KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA - 2013
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 İş Güvenliği Kültürü ve Güvenli Davranış Arasındaki İlişki: Gemi İnşa Sanayinde Bir Araştırma - Dilek Nam - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - 2019
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Gıda Sektöründe Bir Araştırma - Taner Sağlam - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - 2019
2 4857 Sayılı İş Kanununda İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı ve Sonuçları - Merve Yeşilbaş - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişikileri - 2019
3 Türkiye İş Kurumu ve Özel İstihdam Bürolarının İşe Yerleştirme Faaliyetleri: Sakarya Örneği - Fatih Aktaş - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - 2018
4 Türkiye Ulusal İstihdam Stratejisi'nin Avrupa İstihdam Stratejisi'ne Uyumu - Sefa Karagöz - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - 2017
5 İş Güvencesi ve Ücretin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Sakarya'da Bankacılık Sektöründe Bir Alan Araştırması - Nazan Budak - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - 2017
6 Yapabilirlikten Yoksunluk Bağlamında Mikro Kredi Uygulaması: Grameen Bankası Sakarya İli Örneği - Cavit Çolakoğlu - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - 2016
7 Türkiye'de Hükümlü ve Eski Hükümlülere Yönelik Sosyal Politikalar - Murat Erusta - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - 2016
8 Sosyal Belediyecilik Çerçevesinde Engellilere Sunulan Hizmetler: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği - Safiyye Nilüfer Pekşen - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - 2014
9 - Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam ve Çalışma Koşullarına İlişkin Bir Saha Araştırması: Kocaali Örneği - Enver Bulut - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - 2013
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 SENDİKAL GÜVENCELER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDA İNSAN - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
4 TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDA İNSAN - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
5 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
6 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 MAHALLİ İDARELER VE SOSYAL POLİTİKALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 AB SOSYAL POLİTİKA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 AB SOSYAL POLİTİKA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
4 SOSYAL POLİTİKA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
5 SOSYAL POLİTİKA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
6 SOSYAL POLİTİKA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
7 MAHALLİ İDARELER VE SOSYAL POLİTİKALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
8 AB SOSYAL POLİTİKA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
9 SOSYAL HİZMETLER VE BAKIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
10 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
11 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
12 SOSYAL HİZMETLER VE BAKIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13 SOSYAL HİZMETLER VE BAKIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
14 SOSYAL POLİTİKA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
15 SOSYAL POLİTİKA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
16 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
17 SOSYAL POLİTİKA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
18 İŞ BAŞI EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.8 - ISSN : 2 - 2013
19 İŞ BAŞI EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.8 - ISSN : 2 - 2013
20 İŞ BAŞI EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.8 - ISSN : 1 - 2013
21 İŞ BAŞI EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.8 - ISSN : 1 - 2013
22 MAHALLİ İDARELER VE SOSYAL POLİTİKALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
23 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
24 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
25 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
26 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
27 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
28 AB SOSYAL POLİTİKA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
29 SOSYAL POLİTİKA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
30 İŞ BAŞI EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.8 - ISSN : 1 - 2012
31 SOSYAL POLİTİKA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
32 AB SOSYAL POLİTİKA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
33 SOSYAL HİZMETLER VE BAKIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
34 MAHALLİ İDARELER VE SOSYAL POLİTİKA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
35 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
36 İŞ BAŞI EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.8 - ISSN : 2 - 2012
37 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
38 SOSYAL POLİTİKA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
39 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
40 AB SOSYAL POLİTİKA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
41 SOSYAL HİZMETLER VE BAKIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
42 SOSYAL POLİTİKA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
43 MAHALLİ İDARELER VE SOSYAL POLİTİKA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
44 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
45 AB´DE SOSYAL POLİTİKA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
46 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
47 SOSYAL POLİTİKA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
48 MAHALLİ İDARELER VE SOSYAL POLİTİKA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
49 SOSYAL HİZMETLER VE BAKIM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
50 SOSYAL POLİTİKA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
51 SOSYAL POLİTİKA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
52 SOSYAL POLİTİKA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
53 SOSYAL POLİTİKA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
54 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
55 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
56 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
57 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
58 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
59 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
60 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
61 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
62 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
63 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
64 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
65 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
66 SOSYAL POLİTİKA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
67 SOSYAL POLİTİKA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
68 SOSYAL POLİTİKA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011